viernes, 28 de octubre de 2011

NORMES DE DISCIPLINA I CONVIVÈNCIA1.-P U N T U A L I T A T

Les portes del Col·legi es tancaran a les 9 h 40 minuts pel matí i a les 15 h i 10 minuts per la vesprada. Les absències a classe seran justificades pel pare/mare mitjançant un justificant que tindrà i guardarà el tutor/a.

ES PREGA PUNTUALITAT

2.-ENTRADES CORRECTES

En escoltar la sirena TOTS els alumnes formaran a les files corresponents al pati i des d’allí entraran correctament acompanyats pel tutor/a a les seues aules.

Ningú entrarà a l'edifici fins que no toque la sirena. Els alumnes de primària

Entraran per les dues portes del centre i els d’infantil per el seu recinte.

3.-CANVIS DE CLASSE

Durant els canvis de classe (optatives,anglès,música, E. Física) els alumnes no eixiran als corredors i als serveis (excepte casos d’urgent necessitat).

GUARDA SILENCI

4.-MENJAR DINS L’AULA

L’entrepà es menjarà en el pati a l’hora de l’esplai. No es pot menjar pipes, xicles, etc. en les classes. Es procurarà que els residus dels entrepans i altres es deixen en les papereres del pati.

UTILITZA LES PAPERERES

5.-E I X I D E S

Els alumnes eixiran després que haja tocat la sirena anunciant la finalització de la jornada matinal o vespertina,
MAI ABANS.

El professor/a eixirà l’últim quan ja no quede cap alumne/a dins l’aula i tancarà la porta amb clau.

6.-RESPECTE AL RECINTE ESCOLAR

-Taules sense tacar ni ratllar.
-Papers a les papereres
-Parets netes i sense graffitis.
-No colpejar portes en entrar a les aules.
-Respecte al mobiliari.
-Respecta i cuida les zones de jardins i patis.
-Respecta el dels altres companys i seràs respectat TU.

A més,cada tutor/a elaborarà les mesures que crega convenients per al millor funcionament de l’aula.

Albaida a 28 d’octubre de 2011.

LA DIRECCIÓ

OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

1.- Aconseguir la formació integral de l’alumnat com a persona responsable, crítica i creativa.
- Respecte a les diferents creences i doctrines de la Comunitat Educativa.
- Respectar les diferents opinions ideològiques.
- Potenciar els valors de la solidaritat, cooperació, respecte mitjançant el diàleg.

2 - Seguir inculcant els hàbits de respecte entre companys, mestres i resta de membres de la Comunitat Educativa.

3.- Una vegada treballat el programa informàtic ITACA, continuar fent les tasques aplicant els diferents apartats. (horaris,documentació alumnat, pares/mares, documentació administrativa, PGA, Memòria etc...

4.- Continuar mantenint relacions cordials entre l’escola i les institucions locals:

- AMPA.
- Ajuntament.
- EPA.
- Fundació de Cultura i Esports.
- IES José Segrelles.
- Altres centres.


5.- Impulsar en el professorat la realització de cursos de perfeccionament i grups de treball, bé en el centre o fora d’ell.


6.- Insistir en les peticions a nivell d’administració local per al manteniment del centre i de l’adequació del centre per part de Conselleria.

7.- Seguir potenciant les reunions de nivell, cicle i intercicles.


8 .- Potenciar la utilització i el funcionament de l’aula d’informàtica.9.- Insistir en les competències bàsiques de cada àrea curricular.

CARACTERÍSTIQUES DEL C.P. "ELIAS TORMO"· El col·legi està ubicat en un edifici. Romeral : Educació Infantil i Primària.
· Alumnat d’Albaida i alguns de Palomar , Carrícola, Benissoda i Atzeneta.
· Matrícula actual:
Infantil .................. 59 alumnes en línia PEV.
Primària .................280 alumnes: 147 en PEV i 133 en PIP.
· Nivells d'ensenyament: 3 unitats en Infantil i 14 en Primària.
· Plantilla………………………. 29 professors/es
· Gabinet psicopedagògic amb dos professors/es de PT i un/a d’Audició i Llenguatge, a més d'un/a psicòloga a temps parcial del SPE-V15 Ontinyent i 2/3 de l´horari de compensatòria.
· Serveis de transport individualitzat
· Línies d'ensenyament:
-Infantil: - Ensenyament en valencià (respectant llengua materna)
-Primària: - Doble línia d'ensenyament PEV i PIP
· Instal·lacions: Aula de música, aula d’informàtica, audiovisuals i biblioteca, i xicotet gimnàs.
· Menjador amb 160 comensals: 7 educadors, una cuinera i una pinxe.
· Opció de Religió o Atenció Educativa.
· Col·legi molt arrelat a l’entorn amb celebracions i eixides a nivell comarcal i comunitat, amb participacions en tots els actes i activitats que a nivell d´APA i Ajuntament es programen.
· Horari especial amb vesprada formativa per al professorat (divendres).Activitats extraescolars per als alumnes que vullguen.
· Futures obres d’adequació integral del centre.