viernes, 11 de noviembre de 2011

ON FEM L'EDUCACIÓ FÍSICA ?


CARTA ADREÇADA PER L'EQUIP DIRECTIUSra. Regidora d‘Educacio Ajuntament d‘Albaida

La Direcció del CEIP "Elias Tormo" , després de la visita realitzada alcentre pel Sr. Alcalde i l'aparelladora el passat dimecres 9 de novembre per vore in situ les mancances de les pistes esportives del pati de dalt, es dirigeix a voste per a manifestar-li i fer extensiva la petició a qui corresponga en el tema puntual de les pistes on els alumnes intenten practicar Educació Física i jocs en l’hora de l’esplai.

Des de fa temps, per part del departament de manteniment i de la propia direcció, estem demanant, entre altres, l’acondicionament de les pistes del pati de dalt. Donat que el col·legi, segons es va presentar el passat 28 de desembre de2010 pel Sr. Conseller d’educació i tècnics de la Conselleria, anava a remodelar-se de forma integral, presentant plànols de les futures dependències i quantia assignada per a estes futures obres, algunes peticions de millora (manteniment del centre) s’han anant fent i altres com pistes, pintura exterior, canvi de persianes, canvi de ventanals, instal·lació electrica i moltes altres deficiències, s’han ajornat o no s’han demanat amb insistència, ja que hem pensat que dintre de la remodelació integral del centre, aquestes es realitzarien de forma satisfactòria.

A la vista, segons ens han comentat, que les futures obres de remodelació del centre pareix ser que temporalment han quedat ajornades, li proposem que trasllade aquests escrits i els informes que voste considere oportuns, a que les pistes esportives (molt deteriorades i causants d'esquinç ferides continues entre els alumnes), siguen en via d’urgencia reparades per tal de que la seguretat dels alumnes quede garantida i les mestres d'Educaió Física puguen impartir les seues classes en unes condicions mes acceptables que les actuals.

Esperant que entre tots aconseguim les millores que els xiquets/es esmereixen, reba una cordial salutació.

Nota:Adjuntem fotos.

Albaida a ll de novembre de 2011.

L'EQUIP DIRECTIU


CARTA ADREÇADA DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICAEstimada Regidora d’Educació Ajuntament d'AlbaidaDavant la paralització temporal del projecte de remodelació integral del col·legi public Elias Tormo d'Albaida (València) donades les circumstàncies actuals ens vegem obligats a fer una nova petició.

Durant els anys anteriors l'escola ha fet saber a l’Ajuntament les diferents mancances que anaven sorgint a les instal·lacions del centre. Les remodelacions necessàries no s'han portat a terme donat que s'anava a reformar per complet i de manera immediata.

Les pistes de futbet i basquet on es desenvolupen les classes d'Educació Física es troben en pèssimes condicions degut als badalls formats, causant lessions i accidents diaris durant el transcurs de les sessions.

D'aquesta manera sol·licitem la reparació de dites pistes per acabar el mes aviat possible amb els problemes abans exposats.

Aquestes mesures són urgents donat que el principal perjudicat és l'alumnat del centre. Donat-los les gràcies d'avantmà i esperant la seua col·laboració.


El Director Departament d'Educació Fisica

viernes, 28 de octubre de 2011

NORMES DE DISCIPLINA I CONVIVÈNCIA1.-P U N T U A L I T A T

Les portes del Col·legi es tancaran a les 9 h 40 minuts pel matí i a les 15 h i 10 minuts per la vesprada. Les absències a classe seran justificades pel pare/mare mitjançant un justificant que tindrà i guardarà el tutor/a.

ES PREGA PUNTUALITAT

2.-ENTRADES CORRECTES

En escoltar la sirena TOTS els alumnes formaran a les files corresponents al pati i des d’allí entraran correctament acompanyats pel tutor/a a les seues aules.

Ningú entrarà a l'edifici fins que no toque la sirena. Els alumnes de primària

Entraran per les dues portes del centre i els d’infantil per el seu recinte.

3.-CANVIS DE CLASSE

Durant els canvis de classe (optatives,anglès,música, E. Física) els alumnes no eixiran als corredors i als serveis (excepte casos d’urgent necessitat).

GUARDA SILENCI

4.-MENJAR DINS L’AULA

L’entrepà es menjarà en el pati a l’hora de l’esplai. No es pot menjar pipes, xicles, etc. en les classes. Es procurarà que els residus dels entrepans i altres es deixen en les papereres del pati.

UTILITZA LES PAPERERES

5.-E I X I D E S

Els alumnes eixiran després que haja tocat la sirena anunciant la finalització de la jornada matinal o vespertina,
MAI ABANS.

El professor/a eixirà l’últim quan ja no quede cap alumne/a dins l’aula i tancarà la porta amb clau.

6.-RESPECTE AL RECINTE ESCOLAR

-Taules sense tacar ni ratllar.
-Papers a les papereres
-Parets netes i sense graffitis.
-No colpejar portes en entrar a les aules.
-Respecte al mobiliari.
-Respecta i cuida les zones de jardins i patis.
-Respecta el dels altres companys i seràs respectat TU.

A més,cada tutor/a elaborarà les mesures que crega convenients per al millor funcionament de l’aula.

Albaida a 28 d’octubre de 2011.

LA DIRECCIÓ

OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

1.- Aconseguir la formació integral de l’alumnat com a persona responsable, crítica i creativa.
- Respecte a les diferents creences i doctrines de la Comunitat Educativa.
- Respectar les diferents opinions ideològiques.
- Potenciar els valors de la solidaritat, cooperació, respecte mitjançant el diàleg.

2 - Seguir inculcant els hàbits de respecte entre companys, mestres i resta de membres de la Comunitat Educativa.

3.- Una vegada treballat el programa informàtic ITACA, continuar fent les tasques aplicant els diferents apartats. (horaris,documentació alumnat, pares/mares, documentació administrativa, PGA, Memòria etc...

4.- Continuar mantenint relacions cordials entre l’escola i les institucions locals:

- AMPA.
- Ajuntament.
- EPA.
- Fundació de Cultura i Esports.
- IES José Segrelles.
- Altres centres.


5.- Impulsar en el professorat la realització de cursos de perfeccionament i grups de treball, bé en el centre o fora d’ell.


6.- Insistir en les peticions a nivell d’administració local per al manteniment del centre i de l’adequació del centre per part de Conselleria.

7.- Seguir potenciant les reunions de nivell, cicle i intercicles.


8 .- Potenciar la utilització i el funcionament de l’aula d’informàtica.9.- Insistir en les competències bàsiques de cada àrea curricular.

CARACTERÍSTIQUES DEL C.P. "ELIAS TORMO"· El col·legi està ubicat en un edifici. Romeral : Educació Infantil i Primària.
· Alumnat d’Albaida i alguns de Palomar , Carrícola, Benissoda i Atzeneta.
· Matrícula actual:
Infantil .................. 59 alumnes en línia PEV.
Primària .................280 alumnes: 147 en PEV i 133 en PIP.
· Nivells d'ensenyament: 3 unitats en Infantil i 14 en Primària.
· Plantilla………………………. 29 professors/es
· Gabinet psicopedagògic amb dos professors/es de PT i un/a d’Audició i Llenguatge, a més d'un/a psicòloga a temps parcial del SPE-V15 Ontinyent i 2/3 de l´horari de compensatòria.
· Serveis de transport individualitzat
· Línies d'ensenyament:
-Infantil: - Ensenyament en valencià (respectant llengua materna)
-Primària: - Doble línia d'ensenyament PEV i PIP
· Instal·lacions: Aula de música, aula d’informàtica, audiovisuals i biblioteca, i xicotet gimnàs.
· Menjador amb 160 comensals: 7 educadors, una cuinera i una pinxe.
· Opció de Religió o Atenció Educativa.
· Col·legi molt arrelat a l’entorn amb celebracions i eixides a nivell comarcal i comunitat, amb participacions en tots els actes i activitats que a nivell d´APA i Ajuntament es programen.
· Horari especial amb vesprada formativa per al professorat (divendres).Activitats extraescolars per als alumnes que vullguen.
· Futures obres d’adequació integral del centre.